Rivning i Bua skjuts upp

Kriget i Ukraina har tvingat människor på flykt och många väntas nu komma till Sverige och till Varberg. Behovet av boendeplatser, både akuta och mer långsiktiga, kommer sannolikt att bli stort. Som ett allmännyttigt bostadsbolag har vi ett särskilt ansvar att bidra med lösningar i krissituationer likt denna.

Varbergs Bostad har sedan tidigare haft rivningsplaner för husen på Violvägen 5 och Violvägen 8. Behovet av flyktingbostäder är mycket svårbedömt, men mot bakgrund av den situation vi befinner oss i, har beslut fattats om att skjuta på rivningen. Tomställning av lägenheterna pågår sedan tidigare enligt plan – och om behov uppstår kommer husen att fungera som tillfälliga bostäder för ukrainska flyktingar under cirka ett år. Uppstår inget behov av flyktingboende kommer rivningen att påbörjas så snart det är praktiskt möjligt. Detta för att inte störa utvecklingsarbetet och nybyggnationen på Violvägen.

Varbergs Bostad har även beslutat om att tillfälligt stoppa rivningen av Applagårdens förskola. Tanken är att förskolan ska kunna användas som samlings- eller aktivitetslokal. Uppstår inget behov så kommer rivningen av förskolan att ske så snart det är praktiskt möjligt.

Vi tror och hoppas att alla känner djupt med de familjer som är på flykt – och vi ser de förändrade rivningsplanerna som en möjlig del av lösningen på den boendesituation för flyktingarna, som vi sannolikt har framför oss att hantera.

Publicerad: | Senast ändrad:

Fler nyheter